Strona główna
wtorek, 21 listopada 2017 r.
Imieniny: Janusz, Regina

Pomoc materialna dla uczniów

Strona główna » Edukacja » Edukacja w mieście Skierniewice » Pomoc materialna dla uczniów

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 
1) stypendium szkolne; 
2) zasiłek szkolny.
 
Komu przysługuje pomoc materialna?
Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Skierniewice,:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia; 
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 
Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej?
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na: 
1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia; 
2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).
 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 
Miesięczna wysokość dochodu  na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018 nie może być większa niż kwota 514 zł netto ( art. 8 ust. 1  pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
 
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w sekretariacie szkoły, kolegium lub ośrodka, dla których siedziba znajduje się na terenie Miasta Skierniewice lub Urzędzie Miasta Skierniewice w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
 
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności:
1) długotrwałej choroby;
2) śmierci jednego z rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;
3) klęski żywiołowej (np. powódź, pożar, huragan).
 
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w sekretariacie szkoły, kolegium lub ośrodka, dla których siedziba znajduje się na terenie Miasta Skierniewice lub Urzędzie Miasta Skierniewice w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku szkolnego.
Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Listopad 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 23

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe